Skip to content

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle werkzaamheden door Zandink BV, gevestigd te Nijkerk, hierna te noemen Zandink aangegaan en die zij eventueel voor derden verricht.
 2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Zandink haar algemene voorwaarden.
 3. Bijzondere, van Zandink haar voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/ of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor per telefoon of e-mail gedane aanbiedingen en tot stand gekomen overeenkomsten zullen de aantekeningen uit Zandink haar administratie als bewijs dienen. In geval door Zandink een schriftelijke bevestiging van een opdracht wordt gegeven, wordt deze door haar als bindend beschouwd.

Artikel 3: Overeenkomst

 1. De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Zandink door haar schriftelijke/mondelinge bevestiging.
 2. Elke met Zandink aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling.

Artikel 4: Afspraken

 1. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Zandink binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5: Prijzen

 1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
 2. Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk der partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6: Leveringstermijnen

 1. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Zandink zijn de werkzaamheden ter hand te nemen. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

Artikel 7: Op- en/of overslag

 1. Indien de opdrachtgever Zandink goederen ter op- en/of overslag aanbiedt, is Zandink niet voor bewaargeving aansprakelijk.

Artikel 8: Laad-en/of lostijd en tijd van aflevering.

 1. Bij onvoldoende laad-en/of lostijd, ongeacht de oorzaak daarvan, komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden enz. voor rekening van de opdrachtgever, ook dan, wanneer Zandink het connossement en/of charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien zonder protest heeft aangenomen. Buitengewone kosten en hogere arbeidslonen, welke ontstaan wanneer Zandink krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht of zaterdag of op zon -en/of feestdagen tot laden overgaat, is niet in de overeengekomen prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. De kosten hieruit voortvloeiend dienen door de opdrachtgever aan Zandink te worden vergoed.
 2. Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt Zandink niet. Tijden van aankomst worden door Zandink niet gegarandeerd. Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan Zandink verstrekt, is zij niet aansprakelijk indien onjuiste vrachten, kosten en rechten zijn geheven. Vorderingen ·en navorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever, indien derden die Zandink bij uitvoering van de opdracht inschakelde, weigeren van stukstal, gewicht etc. te kennen, is Zandink voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk.

Artikel 9: Extra kosten

 1. In de overnameprijzen zijn onder meer niet inbegrepen: accijnzen, statistiek rechten, consulaats-en legalisatiekosten, douaneformaliteiten, kosten voor het opmaken van vervoersdocumenten en bankgarantie, van wegen, meten, tellen, tarreren, bemonsteren en repareren, kraangelden, extra kosten voor de behandeling van zware voorwerpen, verzekeringspremies, alle extra kosten zoals opslagkosten en kosten via de wal voor verzendingen die een aansluiting missen, alsmede overlig-staan-en wachtgelden, dekkledenhuur, overwerkgelden, kosten voor avond, nacht, zaterdagmiddag-, zon -en feestdagen arbeid en waakloon, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Alle manipulaties, zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever en tegen vergoeding der kosten.

Artikel 10: Verzekering

 1. De verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever verzorgd, na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht daartoe. De te verzekeren risico’s dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf van de waarde alleen is niet voldoende. Indien Zandink een verzekering op eigen naam heeft gesloten is zij gehouden desgevraagd haar aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen. Voor keuze van de verzekeraar is Zandink niet verantwoordelijk. Zandink is wanneer zij bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van bokken en dergelijk werktuigen, gerechtigd voor rekening en risico van de opdrachtgever een verzekering te sluiten, welke de risico’s dekt, die voor haar uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.

Artikel 11: Wijze van verzending en route

 1. Indien de opdrachtgever bij zijn opdracht geen voorschriften heeft gegeven, omtrent de wijze van verzending en de route zijn deze ter keuze aan Zandink waarbij Zandink steeds de documenten kan aannemen, die bij de ondernemingen, met welke zij ter uitvoering van de haar gegeven opdracht contracteren, gebruikelijk zijn.

Artikel 12: Verzending en transport

 1. De kosten van verzending en vervoer der goederen en materialen waaronder tevens die van op -en aflading zijn voor rekening van de opdrachtgever. De goederen en/of materialen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd.

Artikel 13: Vervoer en montage

 1. Zandink is gerechtigd bij de uitvoering der overeenkomst naast en zodanig in afwijking van de in de opdrachtbevestiging genoemde middelen zich te bedienen van alle middelen van transport en montage, hoe ook genaamd en van welke aard ook, b.v. kranen, bulldozers, kiepauto’s montagewerktuigen en alle andere gereedschappen door haar gebezigd voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Voor schade aan de goederen en materialen, die onderwerp der tussen Zandink en haar opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten vormen, is Zandink slechts aansprakelijk indien kan worden aangetoond dat zij, haar ondergeschikten en eventuele personen de welke door haar ter uitvoering van vorengenoemde overeenkomst zijn ingeschakeld, ten aanzien van de goederen geen redelijke zorg hebben betracht, indien blijkt, dat de schade een gevolg is van gebrek of van de aard van het middel van transport of montage, is Zandink evenzeer slechts aansprakelijk, indien kan worden aangetoond, dat zij of haar ondergeschikten, respectievelijk de door haar eventueel ingeschakelde personen geen redelijke zorg hebben betracht ten aanzien van de keuze van uitrusting, onderhoud, bemanning, bediening, besturing en gebruik van het middel van transport of montage, alsmede de gereedschappen en des zelfs toebehoren.
 2. Zandink is nimmer aansprakelijk voor schade die in de ruimste van het woord een gevolg is van:
  1. Afwijking in de opgegeven en/of gebruikte gewichten, maten, samenstelling of aard der door Zandink te vervoeren, te plaatsen, te verplaatsen, of op enigerlei wijze ter uitvoering van de overeenkomst harerzijds.
  2. De naar Zandink haar oordeel onvoldoende bereikbaarheid en bruikbaarheid van het werkterrein voor de uitvoering van de overeenkomst harerzijds.
  3. Vertraging door het defect raken van door Zandink gebezigde en/ of aan de opdrachtgever om niet tegen betaling ter beschikking gestelde middelen van transport en montage, als omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden, onverschillig of deze defecten ontstaan zijn tijdens of voor de uitvoering van de overeenkomst harerzijds. Alles onverminderd het recht om indien zich één van bovengenoemde voorvallen of omstandigheden voordoen, de overeenkomst als van rechtswege met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.
  4. Door onvoorziene omstandigheden bij het uitvoeren van een aan de onderhavige opdracht voorafgaande ontstane vertraging.
 3. Voor bedrijfsschade, hetzij als gevolg van verlies van of schade, aan goederen hetzij als gevolg van enige oorzaak is Zandink nimmer aansprakelijk. Indien Zandink jegens derden aansprakelijk is voor schade, van welke aard en hoe ook genaamd, is de opdrachtgever verplicht Zandink ter zake van de aanspraken van derden te vrijwaren, voor zover Zandink haar verplichtingen tegen deze derden verder mocht gaan dan het geval zou zijn geweest, indien Zandink zich tegen de derde op deze voorwaarden zou hebben kunnen beroepen.
 4. De door Zandink verhuurde containers worden geacht te zijn gebruikt volgens de wettelijke bepalingen omtrent vervoer van goederen c.q. stoffen. Indien de huurder de container gebruikt voor vervoer van giftige en/ of verboden goederen c.q. stoffen is Zandink nimmer aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade, opdrachtgever dient Zandink te vrijwaren voor alle schadeaanspraken hieruit volgend.

Artikel 15: Overmacht

 1. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Zandink of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Zandink, ex -en importverboden , gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Zandink dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Zandink overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Zandink is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 16: Annulering

 1. Annulering van opdrachten door de opdrachtgever dienen uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen aanvangsdatum der werkzaamheden en op een werkdag schriftelijk ten kantore van Zandink plaats gevonden te hebben, op straffe van een onmiddellijke zonder nadere ingebrekestelling aan Zandink verschuldigde boete ter grootte van 50% van de overeengekomen aanneemsom, onverminderd Zandink haar recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17: Uitbesteding aan, of gebruik van materiaal van derden

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft Zandink steeds het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk met materiaal van derden, of door derden op een door haar gewenst tijdstip uit te voeren c.q. uit te laten voeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Zandink aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door haar met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 18: Reclame

 1. Opdrachtgever is verplicht in zaken van reclame, terstond Zandink schriftelijk daarvan op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 2 x 24 uur na het uitvoeren van de opdracht Zandink wijst op eventuele reclames, dan wordt de opdrachtgever geacht met de uitvoering van de opdracht akkoord te gaan en valt ieder recht op reclame.
 2. Zandink dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar het oordeel van Zandink juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuur waarde van de uitgevoerde opdracht. Zandink is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht .
 3. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 19: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening der nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Zandink is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de vervaldatum van de facturen.
 3. Zandink is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.
 4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 8% van de hoofdsom met een minimum van €80,-. Uit het enkele feit dat Zandink zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 20: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon-c.q. vestigingsplaats van Zandink, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.

Zand bestellen bij Zandink

Welkom bij de Zandservice.nl. Wij zijn dé leverancier van alle soort zand, grind en tuinaarde. Eenvoudig online besteld en tot aan jouw voordeur geleverd. Onze collega’s staan graag voor je klaar met alle kennis over ons assortiment, bij vragen kan je altijd contact opnemen.

Wat zijn de overige kosten?

 • Autobanden: € 54,45 p/st
 • Brandblussers: € 54,45 p/st
 • Matrassen€ 54,45 p/st
 • Koelkast, vriezer, airco en andere vloeistof houdende apparaten € 54,45 p/st
 • Loze rit van de vrachtauto (Geldt voor 3 t/m 10 m³): € 105,00 p/rit
 • Loze rit van de vrachtauto (Geldt voor 15 t/m 40 m³): € 150,00 p/rit
 • Gasfles: € 484,00 p/st
 • Huur container (na het verstrijken van de gratis periode van 4 weken) € 2,50 p/werkdag

Bovengenoemde bedragen zijn incl. BTW.

Geen producten in de winkelwagen.

Zand bestellen