Skip to content

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemeen 1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Zandink B.V. en op alle (met afnemers van producten van Zandink B.V. gesloten overeenkomsten. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Zandink B.V. heeft het recht haar leverings- en / of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Bestellen en tot stand komen overeenkomst

2.1 Alle uitingen van Zandink B.V. op de website of elders gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2 Bestellingen kunnen met uw volledige en meest recente klantgegevens en een volledig ingevuld besteloverzicht (met de juiste aantallen te bestellen artikelen), via de website van Zandink B.V. worden geplaatst.

2.3 Aan de acceptatie van bestellingen kunnen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Zandink B.V. in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.

2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Zandink B.V. de bestelling heeft geaccepteerd en de betaling heeft ontvangen.

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de website zijn de actuele prijzen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Zandink B.V. bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, inclusief kosten van verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.

3.4 Zandink B.V. is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering

4.1 Zandink B.V. bepaalt de wijze van vervoer. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen eventuele extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven straatadres van de afnemer afgeleverd. Levering op een postbus adres is niet mogelijk.

4.2 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Zandink B.V. hiervan op de hoogte te stellen.

4.3 Bigbags worden met aan autokraan op locatie geleverd. De chauffeur van de autokraan beslist de exacte locatie.

4.4 Los gestort zand wordt zo dicht al mogelijk op de gewenste locatie gestort. De chauffeur bepaald de exacte locatie.

5. Betaling

5.1 Betaling geschiedt vooraf middels de op de website opgevoerde betalingsmethoden op nader op de website uiteengezette voorwaarden.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Zandink B.V., totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Zandink B.V. is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Zandink B.V. zijn gebleven terug te (laten) nemen.

7. Retourrecht en retourneren

7.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Vervolgens kunt u het product zelf terugbrengen, voldoende gefrankeerd verzenden naar ons retouradres of bij gebrek aan transport mogelijkheden door ons laten ophalen. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@zandink-zand.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

8. Garantie

8.1 Zandink B.V. garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende tenminste twaalf maanden na aflevering. De factuurdatum geldt als begindatum van de garantie.

8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Zandink B.V. worden ingediend en wel met een omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Zandink B.V. het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Zandink B.V.). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen. Indien het artikel ouder is dan 6 maanden en Zandink B.V. kan het artikel niet meer repareren of heeft het desbetreffende artikel niet meer op voorraad, dan biedt Zandink B.V. de mogelijkheid om een vervangend artikel tegen 50% van de kostprijs aan te schaffen, ofwel 50% van het aankoopbedrag retour te ontvangen.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.; Zandink B.V. niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

9. Persoonsgegevens

9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Zandink B.V. opgeslagen om bestellingen te verwerken. Daarnaast kan Zandink B.V. de gegevens voor interne marketingdoeleinden gebruiken, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven. Zandink B.V. hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

9.2 Wanneer Zandink B.V. gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Zandink B.V. met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.

10.2 Zandink B.V. is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische of anderszins) adviezen in welke uitingsvorm dan ook, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Zandink B.V. beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de verzonden factuur.

11. Informatievoorziening

11.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Zandink B.V. al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

11.2 Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat Zandink B.V. niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

11.3 Eventuele onjuistheden van door Zandink B.V. aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Zandink B.V. worden gemeld.

12. Geschillen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Zandink B.V. is gevestigd bevoegd, tenzij Zandink B.V. voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Zand bestellen bij Zandink

Welkom bij de Zandservice.nl. Wij zijn dé leverancier van alle soort zand, grind en tuinaarde. Eenvoudig online besteld en tot aan jouw voordeur geleverd. Onze collega’s staan graag voor je klaar met alle kennis over ons assortiment, bij vragen kan je altijd contact opnemen.

Wat zijn de overige kosten?

  • Autobanden: € 54,45 p/st
  • Brandblussers: € 54,45 p/st
  • Matrassen€ 54,45 p/st
  • Koelkast, vriezer, airco en andere vloeistof houdende apparaten € 54,45 p/st
  • Loze rit van de vrachtauto (Geldt voor 3 t/m 10 m³): € 105,00 p/rit
  • Loze rit van de vrachtauto (Geldt voor 15 t/m 40 m³): € 150,00 p/rit
  • Gasfles: € 484,00 p/st
  • Huur container (na het verstrijken van de gratis periode van 4 weken) € 2,50 p/werkdag

Bovengenoemde bedragen zijn incl. BTW.

Geen producten in de winkelwagen.

Zand bestellen